Chế độ lương làm thêm giờ

Chế độ lương làm thêm giờ

CHẾ ĐỘ LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 08/08/2015 hướng dẫn các doanh nghiệp cách tính tiền lương làm thêm vào ngày thường, lương làm ban đêm và làm thêm giờ vào ban đêm. Kế toán Centax xin chia sẻ với bạn cách tính tiền lương làm thêm giờ,làm việc ban đêm và làm thêm giờ vào ban đêm theo quy định mới nhất ở bài viết này.

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

1. Cách tính tiền lương làm thêm giờ

a. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định về cách tính tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo thời gian như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ trả thực của ngày bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm 

Trong đó:

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường:

• Nếu trả lương theo tháng: Tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kế số giờ làm thêm).

• Nếu trả lương theo ngày hoặc theo tuần: Tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần (không kể số giờ làm thêm)

Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

Mức ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động, đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

b. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 23/TT-BLĐTBXH quy định về cách tính tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm  

2. Cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm

a. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BLTĐTBXH quy định về cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm đối với người lao động hưởng lương theo thời gian như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x ít nhất 30% x Số giờ làm việc vào ban đêm

b. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BLTĐTBXH quy định về cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x ít nhất 30% x Số giờ làm việc vào ban đêm

3. Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

a. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định về cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm đối với người lao động hưởng lương theo thời gian như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = {Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương} x Số giờ làm thêm vào ban đêm.

b. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định về cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = {Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% +  Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x  Đơn giá tiên lương sản phẩm vào ban ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương } x Số giờ làm thêm vào ban đêm hoặc Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm.

Trả lời