Hình thức, điều kiện khi xuất khẩu lao động

Hình thức, điều kiện khi xuất khẩu lao động

HÌNH THỨC, ĐIỀU KIỆN KHI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Trước tình trạng thất nghiệp hiện nay của người dân Việt Nam, thì xuất khẩu lao động là một giải pháp giúp người dân thoát nghèo và mổ rộng cơ hội cho tương lai. Vậy hình thức, điều kiện khi xuất khẩu lao động là gì?

Theo Điều 6 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo một trong các hình thức sau đây:

1. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
2. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
3. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc dưới hình thức thực tập nâng cao tay nghề.
4. Hợp đồng cá nhân.
Tùy hình thức đi làm việc ở nước ngoài nêu trên mà người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện tương ứng.

Theo Điều 42, điều kiện để người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài được quy định như sau:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
2. Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài
3. Có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt
4. Đủ sức khoẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động
5. Đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề và các điều kiện khác theo yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động
6. Được cấp chứng chỉ về bồi dưỡng kiến thức cần thiết
7. Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau đây theo quy định tại Điều 50:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
2. Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài
3. Có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt
4. Đủ sức khoẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động
5. Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
6. Có Hợp đồng cá nhân theo quy định.
7. Có Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động thường trú.

Trả lời