Lao động thời vụ dưới 3 tháng không phải đóng BHXH

Lao động thời vụ dưới 3 tháng không phải đóng BHXH

LAO ĐỘNG THỜI VỤ DƯỚI 3 THÁNG KHÔNG PHẢI ĐÓNG BHXH

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH năm 2006 thì người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH.
Do đó, trường hợp người lao động ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH.
Tuy nhiên, BHXH Việt Nam thông tin thêm: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 186 Bộ luật Lao động năm 2012 đối với trường hợp người lao động không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN thì người lao động không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN và người sử dụng lao động phải trả thêm vào tiền lương, tiền công cho người lao động với số tiền tương ứng phần trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động.
Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2016 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thay thế Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.
Để khắc phục tình trạng trốn tránh nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bằng hình thức chỉ ký kết HĐLĐ có thời hạn dưới 3 tháng đối với công việc có tính chất thường xuyên trên 12 tháng, tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã quy định mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Các đối tượng này gồm: Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động và người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.
Theo khoản 1 Điều 124 Luật BHXH năm 2014, đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này là người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ được tham gia BHXH bắt buộc kể từ ngày 1/1/2018.

Trả lời