Quy định về hợp đồng lao động theo mùa vụ

Quy định về hợp đồng lao động theo mùa vụ

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định dưới 12 tháng có tình chất hoàn thành trước 3 tháng thì hợp đồng lao động có thể được xác lập bằng lời nói.
Trường hợp thời hạn hoàn thành trên 3 tháng dưới 12 tháng thì hợp đồng phải được lập thành văn bản theo quy định tại Điều 16 BLLĐ 2012.
“Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”
 Việc gia hạn hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định dưới 12 tháng được quy định tại khoản 2 Điều 22 BLLĐ 2012:
“ 2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.”
Theo đó, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định dưới 12 tháng có thể được giahạn và thay đổi thành loại hợp đồng xác định thời hạn là 24 tháng nếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hợp đồng người lao động vẫn tiếp tục làm việc mà không được kí kết hợp đồng lao động mới.
Trường hợp cấm kí kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định dưới 12 tháng. Được quy định tại khoản 3 Điều 22 BLLĐ 2012:
“3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trởl ên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.”
Chỉ được kí kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định dưới 12 tháng đối với các công việc theo mùa vụ, công việc nhất đinh dưới 12 tháng hoặc công việc có tính chất tạm thời thay thế theo quy định tai khoản 3 Điều 22 BLLĐ 2012.

Trả lời